2018-01-30

Kontrole zewnętrzne – rok 2018


Informacja na temat  ochrony danych osobowych zawartych w materiałach z kontroli zewnętrznych zamieszczonych w BIP.

Na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 oraz art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1764 z późn. zm. ) informuje się, że dokonywane są wyłączenia jawności treści zawartych w materiałach z kontroli opublikowanych w niniejszym BIP, na podstawie i w zakresie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 z późn. zm. ) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ). 

Kontrole zewnętrzne, to kontrole Urzędu Miasta w Jaśle / Miasta Jasło / wykonywane przez organy zewnętrzne takie jak między innymi:
- Regionalna Izba Obrachunkowa,
- Najwyższa Izba Kontroli,
- Podkarpacki Urząd Wojewódzki
- Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,
- Państwowa Inspekcja Pracy.


Kontrole zewnętrzne Urzędu Miasta w Jaśle /Miasta Jasło/ w 2018 r.

 

Lp.

 

Jednostka

kontrolująca

Jednostka

kontrolowana

Zakres kontroli

Wynik kontroli –

podgląd

 1.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaśle

Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Ocena realizacji obowiązków wynikających z decyzji PPIS w Jaśle z dnia 19.07.2017 r. znak PSN.441.8.1.1.2017.1.

zobacz

2.

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska w Rzeszowie

Wydział Funduszy Zewnętrznych

Wizyta monitorująca mikroprojekt realizowany przez Miasto Jasło  w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020

zobacz

3 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Funkcjonowanie płatnego parkowania w miastach zobacz
4 Państwowa Inspekcja Pracy w Rzeszowie Wydział Organizacyjny i Kadr Udzielanie urlopów wypoczynkowych osobom pełniącym funkcje kierownicze zobacz
5 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Przestrzeganie przepisów ustawy o odpadach zobacz
6 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaśle Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Ocena stanu sanitarnego Ogrodu Jordanowskiego zobacz

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się